Česká školní inspekce provedla kontrolu ve škole

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Hodnocení školy, Vydáno dne: 10. 01. 2009

V termínu 7. – 13. května 2008 proběhla v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice kontrola České školní inspekce za účelem zhodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.Škola splňuje předpoklady pro uskutečňování školního vzdělávacího programu, vzdělávání probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Pozitiva zjištěná při inspekční činnosti z celkového pohledu převažují nad zjištěnými negativy. Vývoj školy v období od poslední inspekce v roce 2004 je souhrnně hodnocen jako pokračování k pozitivním změnám ve většině sledovaných oblastech. Dlouhodobý nevyhovující stav v materiálním vybavení a prostorových možnostech školy se ředitelce školy z důvodu nedostatku finančních prostředků daří odstraňovat postupně. Příležitost k dalšímu efektivnímu rozvoji školy je především v získání pracovně stabilních kvalifikovaných učitelů, včetně výchovného poradce. Většina z 15 hospitovaných hodin měla průměrnou úroveň. Příkladná je činnost školy v oblasti realizace zahraničních projektů. Vzhledem ke sledovaným oblastem je škola celkově standardní.
Celkové znění inspekční zprávy je k dispozici v tištěné podobě v ředitelně školy.
Zjištěné skutečnosti jsou pro nás podkladem pro naši další práci – v oblastech, kde jsme hodnoceni jako příklady dobré praxe (mezinárodní projekty, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) se budeme i v budoucnu snažit udržet nastavenou vysokou laťku.
A naopak nedostatky budeme postupně odstraňovat. V žádné sledované oblasti však nebyl zjištěn výskyt kritických nebo nepřípustných rizik, nikde nebyla škola hodnocena jako podprůměrná. Největším problémem mnichovické školy bylo a je (a doufám, že nebude dlouhodobě přetrvávat) materiálně – technické zázemí pro výuku (celkový stav budovy a dostatečná kapacita i pro příští roky, školní jídelna a malá tělocvična) a stabilizace kvalitního pedagogického sboru. Oba výše uvedené problémy úzce souvisí s financemi – na investice i na platy učitelů (zvláště mladých schopných, kteří odcházejí mimo školství).