ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: MNICHOVICKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Informace o škole, Vydáno dne: 09. 02. 2010

Cíle:

položit základ kvalitního a efektivního vzdělávání žáků
• znalosti ze základní školy se stávají pouze odrazovým můstkem pro celoživotní učení. Neexistuje jediný vzdělávací způsob pro všechny, hledáme různé cesty ke vzdělávání a uplatňujeme smysluplné metody výuky, které vedou k větší samostatnosti a zodpovědnosti žáků za své výsledky, každý je vzděláván podle svých možností a schopností, spolupracujeme a komunikujeme spolu i s okolním světem, učíme se v souvislostech, s důrazem na propojenost s praktickým životem, integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

vytvořit bezpečné a zdravé prostředí uvnitř i vně školy
• klademe důraz na partnerské vztahy na všech úrovních, každý je respektován a každý respektuje druhého, vážíme si prostředí, kde žijeme

škola jako vzdělávací centrum obce
• v naší škole je dostatek místa pro všechny děti a jejich školní i mimoškolní aktivity. Prostory školy jsou využívány i ostatními obyvateli Mnichovic a okolí

Školní priority:

Naše město Mnichovice a jeho okolí
• vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí
• vedeme je k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví
• umožňujeme jim pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztahu k přírodě
• napomáháme žákům v rozvíjení spolupráce na místní, regionální, evropské a mezinárodní úrovni
• podněcujeme aktivní zapojení žáků i učitelů do řešení problémů kolem nás
• přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty

Komunikujeme se světem:
• motivujeme žáky i učitele k celoživotnímu učení
• vedeme k všestranné a účinné komunikaci na všech úrovních
• rozvíjíme schopnost spolupracovat
• učíme žáky chránit a oceňovat naše tradice a historické dědictví a zároveň respektovat jiné kultury a duchovní hodnoty
• vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učíme žáky žít společně s ostatními lidmi, pomáhat překonávat stereotypy a předsudky
• kultivujeme postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života
• vedeme k praktickému využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech (důraz je kladen na bezpečné používání informačních a komunikačních technologií)