Činnost ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby v naší škole koordinuje zástupkyně ředitelky a jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, několika školními speciálními pedagogy a školní psychoterapeutkou. V případě, že by se právě u Vašeho dítěte objevily obtíže (logopedické problémy, specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, apod.), obraťte se s důvěrou na odborníky tohoto pracoviště. Určitě najdeme v rámci vzájemné spolupráce způsob, jak právě Vašemu dítěti pomoci. Nejdůležitější je problémy řešit včas a podat dítěti pomocnou ruku, aby neztratilo zájem o vzdělání.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění. Účel poradenských služeb je přispívat zejména k:

 • Vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání.
 • Naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání.
 • Prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů, a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.
 • Vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.
 • Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin.
 • Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.
 • Vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění.
 • Rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních.
 • Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku.
 • Rozvíjení a podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod..
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Zajišťování metodických návštěv z PPP, SPC, apod..
 

Kontakty na ŠPP:

Statutární zástupkyně ředitelky a koordinátorka ŠPP: Mgr. Petra Kaprálková, petra.kapralkova@zsmnichovice.cz, tel.: +420 733 586 599

Školní psychoterapeutka a speciální pedagog: Mgr. Jana Březinová, jana.brezinova@zsmnichovice.cz

Speciální pedagog: PaedDr. Renata Zemánková, renata.zemankova@zsmnichovice.cz

Speciální pedagog: Mgr. Kamila Havlíčková, kamila.havlickova@zsmnichovice.cz

Asistentka poradenského pracoviště: Bc. Kristina Vintonjak, kristina.vintonjak@zsmnnichovice.cz