Jazyková výuka

Na výuku cizích jazyků klademe v naší škole dlouhodobě velký důraz. Řídíme se standardy pro výuku cizích jazyků vydaných MŠMT.

Výuku angličtiny mají všichni žáci již od první třídy; v 1. a 2. třídě využívame metodu Super Nature – Helen Doron http://supernature.cz, ve 3. – 5. třídách používáme výukové materiály Cambrige University Press Kid’s Box a na 2. stupni materiály Cambrige University Press. Od školního roku 2021/2022 dělíme žáky v 6. třídách na výuku jazyků podle úrovně do mezitřídních skupin. Nová strategie výuky na 2. stupni navazuje na předchozí model jazykových a oborových tříd.

  • Ve škole působí zahraniční učitelé angličtiny: Luc z Kanady, Aurelija z Litvy a Praveena z Indie. 
  • Realizujeme mezinárodní projekty se školami v zahraničí.
  • Nad rámec povinné výuky anglického jazyka mohou žáci navštěvovat přípravné kurzy k jazykovým zkouškám.
  • Na druhém stupni si žáci vybírají další cizí jazyk.

Výuka anglického jazyka – 1. stupeň


Angličtinu vyučujeme již od 1. třídy. První dva roky používáme výukový program Super Nature s časovou dotací 1 hodina týdně v 1. třídě a 2 hodiny týdně v 2. třídě.

Přečíst více

Výuka anglického jazyka – 2. stupeň


Žáci na 2. stupni se učí podle učebnic MORE! 2nd Edition (Cambridge University Press) a PROJECT 3rd Edition (Oxford University Press).

Přečíst více

Další cizí jazyky

Na naší škole nabízíme na 2. stupni druhý cizí jazyk, v nabídce je německý jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk.

Přečíst více

Výuka anglického jazyka – 1. stupeň

První dva roky používáme výukový program Super Nature s časovou dotací 1 hodina týdně v 1. třídě a 2 hodiny týdně v 2. třídě. Výuka je nejprve zaměřena pouze na poslech a mluvení, od druhého pololetí 2. třídy se dětí začínají pomalu seznamovat i se čtením a psaním. Hodiny angličtiny jsou vedeny hravou formou s využitím obrázků, her, písniček, příběhů a dalších činnostních aktivit.

Ve 3. až 5. třídě, s časovou dotací 3 hodiny týdně, používáme k výuce řadu učebnic Kid’s Box nakladatelství Cambridge University Press. Důraz je opět kladen na poslech a mluvení a postupně je rozvíjeno i psaní a čtení. K výuce slovní zásoby a gramatický vazeb využíváme říkanky, písničky, obrázky či komiksové příběhy. Žáci jsou vedeni k aktivní komunikaci v anglickém jazyce při práci ve dvojicích či skupinkách. Velkou motivací pro naše žáky je možnost komunikace s rodilými mluvčími v rámci výuky angličtiny.

Slovníčky

 

Výuka anglického jazyka – 2. stupeň

Všichni naši žáci se učí podle cambridgeských učebnic MORE! V 9. třídě máme třídu s rozšířenou výukou jazyků, od tohoto kocneptu jsme od školního roku 2021/22 upustili a zavedli jsme výuku AJ podle úrovní znalostí. Zůstanou tak zachovány třídní kolektivy a žáci se na základě vstupních cambridgeských testů rozdělí podle úrovní svých znalostí.

V 6. a 7. ročnících máme čtyřhodinovou týdenní dotaci a v 8. a 9. třídách, kdy si žáci přibírají druhý cizí jazyk, máme tříhodinovou týdenní dotaci. Ve výuce klademe důraz na rozvoj všech jazykových dovedností – poslech, čtení, psaní a mluvení. Výuku směřujeme ke zvládnutí jazyka na referenční úrovni A2 SERR.

Slovníčky

Další cizí jazyky

Druhý cizí jazyk se žáci učí v 8. a 9. třídě v hodinové dotaci 3 hodiny týdně. Ve všech jazycích klademe důraz na vyrovnanost všech složek jazykové výuky (mluvení, psaní, poslech, čtení, gramatika). Směřujeme k referenční úrovni A1.