Projekt Diferenciace výuky

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Podoby diferenciace na základních školách, který provádí Pedagogická fakulta UK pro MŠMT. Cílem projektu je zmapovat podobu diferenciace na ZŠ a popsat, jak přispívá k rozdílům ve výsledcích a postojích žáků. Součástí výzkumných aktivit je pět případových studí ZŠ (ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice je jednou z nich) s důrazem na vnitro-školní diferenciaci, které umožní hlouběji proniknout do podoby diferenciace na ZŠ s využitím kvantitativních (měřené postoje a výsledky vzdělávání žáků) a kvalitativních (rozhovory či skupinové rozhovory se žáky, učiteli, vedením škol a příp. s rodiči) metod výzkumu.

Jednou z aktivit projektu bylo i přímé natáčení vyučovacích hodin, které se uskutečnilo na přelomu března/dubna v hodinách AJ a M v 6. třídách. V těchto třídách žáky podle nové koncepce pro 2. stupeň rozdělujeme do znalostních a dovednostních úrovní.

Mgr. Dominika Švehlová

Koordinátorka projektu