Vrstevnická výuka je když…

„Pojem vrstevnické vzdělávání je odvozen z angl. “peer education” a znamená výchovné působení mezi vrstevníky navzájem. Východiskem vrstevnického vzdělávání je filosofie, že se jedinec přirozeně ztotožní s někým, kdo je mu blízký z hlediska sociálního zázemí, věku, role, zájmů a který jej proto v jeho názorech a postojích má schopnost ovlivňovat. Vrstevnické učení znamená aktivní zapojení vrstevníků, kteří pozitivně působí na formování postojů ostatních dětí, svých spolužáků, kamarádů. Při vrstevnickém učení se děti učí od sebe navzájem. Výhodou této formy učení je, že spolu děti mluví „stejným jazykem“, efektivně a srozumitelně si učivo předávají…..“

To říká teorie. V praxi to znamená, že čtyři roky utekly jako voda a z „mých“ tehdejších prvňáčků jsou dnes již zkušení páťáci. Stejně jako oni před lety v první třídě zažili vrstevnickou výuku, dnes za námi do školy na náměstí přichází v roli těch starších naopak oni.

Koho by nedojalo, jak si všechny básničky a písničky páťáci dodnes pamatují a při jejich zpěvu a říkání jsou slyšet hlasitě a sebevědomě. Prvňáčci jim ale úspěšně sekundují a ukazují, že oni už to také dokáží…

Po úvodních seznamovacích hrách, kdy se děti oťukaly a naladily na sebe navzájem, se samy rozdělí do párů (vždy prvňáček a k němu páťák). Následovalo hravé počítání, které jsme dětem připravily podle různých úrovní znalostí. Při společném psaní se prvňáčci snaží a pracují na maximum, své starší průvodce poslouchají a ukazují, co vše již umí. Poslední v řadě dnešního učení bylo čtení v páru – najdi si klidné místo a hlasitě čti… Protože se nás sešlo téměř 40 dětí, využíváme i další prostory naší školy na náměstí – hernu, ostatní třídy, chodbu, schody…. Na závěr společného dne také vyrábíme a tvoříme. Letos to byly skleněné vánoční svícny a plstěné vánoční ozdoby.

Poslední otázka dopoledne: „Komu se dnešní….“ ani nestihla zaznít. Lesy rukou byly zdvižené hned. Páťáci si vzali závěrečné slovo a hodnotili den jako smysluplně prožitý, aktivity je bavily, role průvodce a pomáhajícího se jim líbila. Chválili prvňáčky za velikou snahu a mnoho dovedností, které už ve škole získali. Slíbili jsme si, že na konci školního roku bychom vrstevnické učení zopakovali v podobě společné výuky a aktivit venku. Tak už se všichni těšíme…

Petra Knetlová