ZUŠ Říčany

ZUŠ Říčany  otevírá  v mnichovické pobočce od září literárně – dramatický obor.

Vážení rodiče, milé děti,

dlouho jsme přemýšleli o tom, co dalšího a nového bychom mohli mnichovickým dětem nabídnout.

Hudební obor jsme od pololetí rozšířili o nové zaměření –  hra na kytaru, kterou vyučuje paní učitelka MgA. Barbora Rothová. Od září chceme rozšířit výuku zpěvu pod vedením paní učitelky Dariny Glatzové a bude-li zájem a dostatečná kapacita i výuku žesťových nástrojů – trubka, pozoun, baskřídlovka, tuba.

Taneční či výtvarný obor potřebuje ke svému rozvoji zázemí, které v Mnichovicích nemáme. Nicméně pokud byste o výtvarku či balet nebo scénický tanec měli zájem, určitě neváhejte přijít k talentovým zkouškám.

Po společné poradě s paní ředitelkou ZŠ Mnichovice Marcelou Erbekovou jsme došly k závěru, že můžeme mnichovickým dětem od září nabídnout nový obor a to obor literárně-dramatický.

Dramatická výchova je nejkomplexnějším oborem estetické výchovy, která využívá prostředků a postupů dramatického umění, jehož cílem je estetická kultivace, získávání divadelních dovedností a práce s literaturou.

Součástí výuky je dramatická průprava,  dramatika a slovesnost, pohyb,  přednes a práce v souboru.

Důležitým obsahem je i práce s textem, s prózou i poezií. Je dbáno na kulturu mluvního projevu, na přirozené a kultivované sdělování myšlenky zvoleného textu.

předmětu dramatická průprava se žáci seznamují s jevištním prostorem a jeho zákonitostmi. Osvojují si schopnost pracovat svobodně v kolektivu. Prostřednictvím her se seznamují s hereckou a divadelní abecedou.

Dramatika a slovesnost to je komplexní dramatická činnost, vycházející z tvořivé improvizace. Směřuje od spontánního V dramatice a slovesnosti jsou žáci vedeni   k vytvoření schopnosti samostatně se vyjadřovat  v sociální i umělecké komunikaci

V pohybové výchově se vytváří cílevědomě vedená výuka, zaměřená k vytváření specifických pohybových dovedností a k rozvoji pohybové kreativity, které bude žák potřebovat a postupně vědomě uplatňovat v dramatické činnosti.

A náš předmět nejoblíbenější – přednes. Hlavním obsahem je práce na textu, prózy a poezie. Předpokládá se volba přiměřeného textu z hlediska myšlenkových i uměleckých kvalit vhodná k věku dítěte. Je dbáno na kulturu mluvního projevu, na přirozené a kultivované sdělování myšlenky zvoleného textu.

Hlavním obsahem předmětu práce v souboru je vytváření inscenace podle vhodně zvolené předlohy. Uplatňuje se zde metoda výchovy dramatickou hrou.

Literárně – dramatický obor bude vyučovat paní učitelka Mgr. Veronika Olejníková.

Pro mnichovické zájemce o literárně – dramatický obor je vypsána talentová zkouška na termín  7. května 2024 zde v Mnichovicích v ZŠ. Rodiče mohou přihlásit své děti k talentové zkoušce na www.zusricany.cz ( na levé straně webu ikona IZUŠ – přihláška k talentovým zkouškám) od 1. dubna 2024.

Bližší informace a básně k talentové zkoušce najdete od 1. března 2024 na www.zusricany.cz a v dalším vydání periodika Života Mnichovic.

Talentové zkoušky do ZUŠ Říčany do všech dalších oborů (hudební, výtvarný a taneční) proběhnou  v Říčanech v termínu 27. – 31. května 2024.

Přijďte, těšíme se na vás.

Mgr. Iveta Sinkulová, MBA

Ředitelka ZUŠ Říčany